Villkor och riktlinjer mellan FÖRETAG och TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING vid annonsering

Dessa villkor gäller mellan FÖRETAG och TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING som bokat annonsplats hos oss, antingen annonsplats på ÄNGLAGÅRDS SAJTEN www.punktinsatser.com eller i tillhörande Nyhetsbrev. TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING äger rätt att ändra villkoren.

Annonsering Viktigt att företag som annonserar har tagit del av vad som erbjuds för annonsmöjligheter och gällande prislista.

Beställning Företag kan beställa annonsplats via mejl. Avtalet är ingånget samma dag företaget gör beställningen. Vid beställning mejlas en bekräftelse på att annonsplatsen är bokad samt vilken period annonseringen avser. Denna bekräftelse mejlas till företagets kontaktperson. Därefter skickas faktura till företaget via mejl.

  • Företaget ansvarar för att snarast möjligt mejla över sin färdiga annons i JPEG eller PING-format i enlighet med de mått/pixlar som har bokats. Företaget ansvarar själv för att deras annons är av god kvalitet.
  • TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING förbinder sig att efter mottagande av betalning av faktura lägga ut annonsen på ÄNGLAGÅRDS SAJTEN eller i Nyhetsbrevet i enlighet med den överenskommelse som träffats vid bokning.
  • Om beställning av annons avser att TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING ska layouta företagets annons, skall detta tydligt framgå i bokningen. Kostnad tillkommer av framtagande av företagets annons. Det ligger i företagets ansvar att begära prisuppgift på layouten. TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING förbinder sig att mejla över framtagen annons för godkännande till företaget efter att annonsplatsen och annonsen är betald.

Faktura och betalning Företaget äger rätt att inom 5 dagar efter mottagen faktura kontrollera att uppgifterna i fakturan är korrekta. Kunden ska erlägga betalning inom 15 dagar från beställningsdatum och enligt villkor i faktura och bokningsbekräftelse. Moms tillkommer med 6% för köpt annonsplats. 25% moms för layoutarbete.

  • Om företaget har beställt layout av sin annons hos TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING är det företagets ansvar att se om uppgifterna i annonsen är riktiga. Det är viktigt att företaget bekräftar uppgifternas riktighet enligt det som avtalats i bokningsbekräftelsen, annars kan fördröjning ske som påverkar avtalad period för utlägg av annons på tidningssajten eller i Nyhetsbrevet. Detta är företagets ansvar att se till att TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING får godkännande av layoutad annons i enlighet med avtalad tid.
  • Om inte PUNKTINSATSER I SVERGE AB erhåller betalning inom angiven tid är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta med 25 % från förfallodagen. I förekommande fall ansvarar kunden härutöver för kostnader avseende betalningspåminnelse, inkassokostnader, indrivningskostnader samt rättegångskostnader.

Reklamation ska ske skriftligt per mejl till Tina Lundberg. E-post: tina.lundberg@punktinsatser.com

Avtalstid Avtalet gäller från dagen då beställningen mottagits och den period som framgår av fakturan.

Ansvar Företaget är skyldig att ersätta TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING för all skada, både direkt-, indirekt- eller ekonomisk skada, som kan skada TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING på grund av innehåll och/eller utformning av annons.

RIKTLINJER Alla annonsörer som köper annonsutrymme hos TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING på ÄNGLAGÅRDS SAJTEN www.punktinsatser.com eller i tillhörande Nyhetsbrev måste följa gällande lagstiftning och agera på ett etiskt acceptabelt sätt gentemot sina kunder.

1.1 Annonsörens företagsnamn måste anges i alla annonser. Annonser som kan förväxlas med redaktionell text kommer att märkas "annons" av TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECkLING om inte annonsören själv har gjort det.

1.2 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING avser att följa gällande lagstiftning för annonsering, följaktligen måste alla annonsörer göra detsamma. Det är annonsörens ansvar att garantera att så sker.

1.3 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING tillåter inte annonsering för illegala produkter. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp.

1.4 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING äger rätt att avböja annonser, kampanjer eller annonsörer som TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING anser vara oseriösa, opassande eller på annat sätt kan väcka anstöt. Detta omfattar exempelvis material som TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING bedömer har rasistiska, sexistiska eller på annat sätt opassande undertoner, eller annonsörer som visar sig ha försäljningsmetoder och försäljningsvillkor gentemot sina kunder som TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING icke står för.

1.5 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING förbehåller rätten att avvisa annonsmaterial som inte motsvarar våra etiska principer, bryter gällande lagstiftning eller den bokningsbekräftelse som finns mellan TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING och företaget.

1.6 Att TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING accepterar en annons kan inte anses som en rekommendation av produkten eller tjänsten som saluförs.

1.7 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING upprätthåller en sträng åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material för att markera sitt oberoende. Annonsörer kan inte på något vis påverka denna uppdelning. Följaktligen måste de två avdelningarna hållas åtskilda även fysiskt via märkning av ”annons”.